Top

Regulaminy


Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów 
na mecze organizowane przez 
CWKS Resovia Rzeszów S.A.

 

Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów na mecze organizowane przez  CWKS Resovia Rzeszów S.A.
 
 
§1
1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów, kart kibica oraz karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest CWKS Resovia Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 22, o numerze KRS: 0000879726.
2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet, kartę kibica, lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 
§2
1. Bilety są sprzedawana na poszczególne mecze. Karnety sprzedawane są na poszczególne rundy rozgrywkowe oraz na cały sezon.
2. Bilet i karnet zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).
3. Warunkiem sprzedaży biletu i karnetu jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.
4. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w ramach danej rundy lub sezonu.
6. W przypadku zagubienia karnetu koszt wyrobienia duplikatu wynosi 15 zł. Duplikaty są wydawane w siedzibie klubu.
7. Bilet typu voucher, upoważnia do nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1 b).
8. W sprzedaży stacjonarnej z biletu ulgowego w przedsprzedaży oraz w dniu meczu może skorzystać młodzież do 20 roku życia oraz osoby powyżej 67 roku życia za okazaniem dokumentu tożsamości.
9. W sprzedaży stacjonarnej z biletu ulgowego w przedsprzedaży oraz w dniu meczu mogą skorzystać dzieci do 13 roku życia za okazaniem dokumentu tożsamości oraz osoby, wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności, za okazaniem orzeczenia.
10. Z biletu ulgowego w internecie może korzystać młodzież do 20 roku życia oraz osoby powyżej 67 roku życia za okazaniem dokumentu tożsamości w systemie sprzedażowym oraz przy wejściu na stadion.
11. Z biletu ulgowego w internecie mogą skorzystać dzieci do 13 roku życia za okazaniem dokumentu tożsamości w systemie sprzedażowym oraz przy wejściu na stadion.
12. Bilety ulgowe w cenie 1zł dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności oraz jednemu opiekunowi są sprzedawane wyłącznie w kasach przed meczami lub siedzibie klubu.
13. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu.
14. Osoba poniżej 18 roku, ale posiadająca więcej niż 13 lat przy zakupie karnetu musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
15. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.
17. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.
18. Biletów i karnetów nie sprzedaje się osobom:
a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
19. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.
20. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
21. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą na stronie internetowej Organizatora www.bilety.cwks-resovia.pl
22. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.
 

§3
1. Bilety, karty kibica oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
a) Portal internetowy bilety.cwks-resovia.pl
b) siedziba CWKS Resovia Rzeszów S.A.
ul. Wyspiańskiego 22 pokój 105
2. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.
3. W punkcie kasowym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszyć liczbę sprzedawanych biletów podczas procesu zakupu biletu przez kibica dla osób trzecich.
 

§4
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji, PZPN lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.
2. Bilety oraz karnety są bezzwrotne.
 
§5
1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.
3. Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji i sprzedaży celem dokonania w/w czynności.
4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z  udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z  jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.
5. Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
6. Organizator ostrzega, że kupno biletów, voucherów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.
7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, voucher lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
8. Osoba, która dobrowolnie zgodzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, godzi się na otrzymywanie informacji o nadchodzących meczach oraz innych informacjach związanych z CWKS Resovia Rzeszów S.A.
9. Osoba ta ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych wysyłając swoją prośbę na adres email: bilety@cwks-resovia.pl
 
§6
1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy marketing@cwks-resovia.pl.
2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Hetmańska 69, 35-001 Rzeszów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora
www.cwks-resovia.pl/bilety-karnety.html w punktach sprzedaży karnetów oraz w siedzibie Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2021 r.
 
 
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest CWKS Resovia Rzeszów Spółka Akcyjna  z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów.


Inspektor ochrony danych
Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych sprawuje powołany w tym celu przez CWKS Resovia Inspektor Ochrony Danych; kontakt: bilety@cwks-resovia.pl oraz WASKO Spółka Akcyjna ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice.

 
Cele przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz umożliwienia Państwu udziału w meczu,
2. zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 
Podstawa
Podstawową przetwarzania przez CWKS Resovia Rzeszów S.A. oraz WASKO Spółka Akcyjna Państwa danych osobowych jest umowa sprzedaży biletu/karnetu oraz realizacja obowiązków nakładanych na CWKS Resovia Rzeszów S.A. przez przepisy prawa, w szczególności Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 
Dobrowolność
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w tym sensie, że jest warunkiem możliwości zakupu biletu/karnetu i udziału w meczu.
 
Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a  następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Udostępnianie danych odbiorcom

Odbiorcami Państwa danych będą:
1. PZPN jako podmiot administrujący centralnym system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej.
2. Podmioty, o których mowa w art. 13 pkt 12 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Podmioty świadczące na rzecz CWKS Resovia Rzeszów Spółka Akcyjna usługi w zakresie: obsługi płatności za bilety/karnety, księgowości, ochroniarskie, hostingu i utrzymania systemu informatycznego, mailingu, administracji systemem monitoringu.
 
Państwa uprawnienia:
Mają Państwo uprawnienie do:
1. dostępu do Państwa danych osobowych,
2. sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne.
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych (w sytuacjach prawem przewidzianych).
4. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).